A.N. Boekel Handel B.V. en BLT B.V. (hierna ook te noemen: Boekel/BLT) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens
Boekel/BLT kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Indien u zaken met ons wil doen of wij met u (uw bedrijf of het bedrijf waar u voor werkt) zullen wij tot een overeenkomst komen. In dat geval hebben wij verschillende gegevens van u nodig, waaronder ook persoonsgegevens. U kunt dan denken aan de volgende persoonsgegevens: (zakelijke) contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) of uw bankrekeningnummer.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Bij ons bedrijf hangen beveiligingscamera’s. Deze beveiligingscamera’s zijn zo beperkt mogelijk gericht op de openbare weg en hangen op ons eigen terrein. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de beveiligingscamera’s te gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat onze eigendommen en onze medewerkers beschermd worden. Ons camerasysteem is zodanig geplaatst en ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft uw privacy. De camera’s zijn zichtbaar geplaatst en wij wijzen onze bezoekers op de aanwezigheid van camera’s.

Gebruik van persoonsgegevens
Boekel/BLT verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Boekel/BLT kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Boekel/BLT. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten te verbeteren.

Boekel/BLT heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Boekel/BLT zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang of middels uw toestemming.

In het geval van een gerechtvaardigd belang van Boekel/BLT zullen wij uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. U heeft in dat geval te allen tijden het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval van toestemming heeft u te allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden
Boekel/BLT verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Boekel/BLT zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
• te voldoen aan een juridisch verzoek; of
• om de rechten of eigendom van Boekel/BLT te beschermen en verdedigen; of
• te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Boekel/BLT of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Boekel/BLT kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Boekel/BLT zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan zeven dagen bewaard, tenzij beelden van belang zijn voor een (politie)onderzoek. Als dit laatste het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als het politieonderzoek gaande is.
Daarna zullen de beelden, zodra het niet langer meer noodzakelijk is om de beelden te bewaren, alsnog verwijderd worden.

Veiligheid van persoonsgegevens
Boekel/BLT zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Boekel/BLT bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
Boekel/BLT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uw rechten
U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit (het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken over te dragen aan u of aan een andere organisatie).
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar de heer René Venneker via rene@boekelwaarland.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boekel/BLT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Boekel/BLT zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Boekel/BLT raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Boekel/BLT uw informatie beschermt.

Contact
Boekel/BLT ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Boekel/BLT niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer Rob Bruin via rob@boekelwaarland.nl of de heer René Venneker via rene@boekelwaarland.nl of telefonisch via 0031(0)226 421479.

A.N. Boekel Handel B.V. en BLT B.V.
Berrie 1
1724 BB Oudkarspel